УСТАНОВА КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“  ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ

06.12.2018.

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ ОБЈАВЉУЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доставу предлога програма који ће бити реализовани у току 2019. године
у Установи културе „Кућа краља Петра I“, Васе Пелагића 40, Београд

 

 

Позив се упућује организацијама (уметничка удружења, удружења грађана, асоцијације и сл.) и појединцима – уметницима, заинтересованим за реализацију програма и садржаја из области визуелне и музичке уметности. Услови: Одговарајућа школска спрема (Факултет ликовних уметности, Факултет примењених уметности и други сродни факултети или одговарајуће рефереце); ДКЦ “Мајдан” не сноси трошкове продукције, штампе промотивног материјала, поставке радова и материјала за поставке радова, штампања каталога и транспорта радова. ДКЦ “Мајдан” обезбеђује простор, хигијену, физичко техничко обезбеђење и медијску промоцију пројекта . Конкурсни материјал се не враћа. Уз пријаву на Јавни позив обавезно доставити следећу документацију: сажет опис предложеног програма (назив, временско трајање, опис активности); биографију (за појединце); референтну листу (искуство у реализацији програма, и могуће препоруке експерата); пропратно писмо са наведеним основним информацијама о организацији (за удружења и организације); копију решења о регистрацији (за удружења и организације). На основу Правилника о коришћењу Куће краља Петра I број: 299/17 од 09.11.2017. године, Уредник програма доставља Управном одбору Установе културе дечји културни центар ,,Мајдан“ пристигле пријаве и програме по јавном позиву. Комисија за одабир програма и пројеката ће извршити рангирање и одабир пристиглих пријава и програма који ће се реализовати у Кући краља Петра I у 2019. години. Критеријуми за избор и одлучивање о предлогу програма: Одговарајућа школска спрема или одговарајуће референце; Капацитет подносиоца пријаве за реализацију предложеног програма/пројекта (људски ресурси, знање, искуство и досадашњи резултати); Референтна листа; Доступност програма већем броју потенцијалних корисника, односно циљних група; Одрживост прoграма. Установа културе дечји културни центар „Мајдан“ може тражити додатна објашњења од подносиоца пријаве и позвати на разговор представнике подносиоца пријаве, као и додатну документацију на увид, а која није предвиђена Јавним позивом. Рок за доставу предлога је 10.12.2018. године. Пријаве са назнаком „Пријава за учешће на Јавном позиву“ доставити у електронској форми на адресу: kucakraljapetra@gmail.com или препорученом поштом на адресу: Дечији културни центар „Мајдан“ Ул. Козјачка 3-5 11000 Београд Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Додатне информације путем e-mail адресе: kucakraljapetra@gmail.com Cви подносиоци пријавa о резултатима ће бити обавештени у писаној форми, најкасније у року од 30 дана по завршетку конкурса.

Top