ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ ПОЗИВ

16.11.2022.

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН" ОБЈАВЉУЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доставу предлога програма који ће бити реализовани у току 2023. године

у   „Кући краља Петра I", ул. Васе Пелагића 40, Београд.

Уз пријаву на Јавни позив обавезно доставити следећу документацију:

  • сажет опис предложеног програма (назив, временско трајање, опис активности);
  • биографију (за појединце);
  • копију решења о регистрацији (за удружења и организације), референтну листу  (искуство у реализацији програма и могуће препоруке експерата);
  • референтну листу  (искуство у реализацији програма и могуће препоруке експерата);
  • пропратно писмо са наведеним основним информацијама о организацији (за удружења и организације);

На основу Правилника о коришћењу Куће краља Петра I број: 299/17 од  09.11.2017. године, Пристигле пријаве и програми по јавном позиву достављају се Управном одбору Установе културе Дечји културни центар ,,Мајдан". Комисија за одабир програма  и пројеката  ће извршити рангирање и одабир пристиглих пријава и програма који ће  се реализовати у Кући краља Петра I у 2023. години.

Критеријуми за избор и одлучивање о предлогу програма:

  • Капацитет подносиоца пријаве за реализацију предложеног програма/пројекта (радна биографија, људски ресурси, знање, искуство и досадашњи резултати);
  • Референтна листа;
  • Доступност програма већем броју потенцијалних корисника, односно циљних група;
  • Одрживост прoграма.

Установа културе Дечји културни центар „Мајдан" може тражити додатна објашњења од подносиоца пријаве као и додатну докуменацију на увид, а која није предвиђена Јавним позивом.

ДКЦ "Мајдан" не сноси трошкове продукције, штампе промотивног материјала, поставке радова и материјала за поставке радова,  штампања каталога и транспорта радова.

ДКЦ "Мајдан" обезбеђује простор, хигијену, физичко-техничко обезбеђење куће и медијску промоцију пројекта.

Конкурсни материјал се не враћа.

Рок за доставу предлога је петнаест дана од дана објављивања Јавног позива.

Пријаве са назнаком „Пријава за учешће на Јавном позиву" доставити у електронској форми на адресуkucakraljapetra@gmail.com или препорученом поштом на адресу:

Установа културе Дечији културни центар „Мајдан"

Ул. Козјачка 3-5

11000 Београд

Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране.

Додатне информације можете добити путем e-mail адресе: kucakraljapetra@gmail.com

Cви подносиоци пријавa биће обавештени о резултатима Јавног позива у писаној-електронској форми, најкасније у року од 30 дана по завршетку конкурса.

Top