JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

16.11.2022.

USTANOVA KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN" OBJAVLJUJE

JAVNI POZIV

za dostavu predloga programa koji će biti realizovani u toku 2023. godine

u   „Kući kralja Petra I", ul. Vase Pelagića 40, Beograd.

Uz prijavu na Javni poziv obavezno dostaviti sledeću dokumentaciju:

  • sažet opis predloženog programa (naziv, vremensko trajanje, opis aktivnosti);
  • biografiju (za pojedince);
  • kopiju rešenja o registraciji (za udruženja i organizacije), referentnu listu  (iskustvo u realizaciji programa i moguće preporuke eksperata);
  • referentnu listu  (iskustvo u realizaciji programa i moguće preporuke eksperata);
  • propratno pismo sa navedenim osnovnim informacijama o organizaciji (za udruženja i organizacije);

Na osnovu Pravilnika o korišćenju Kuće kralja Petra I broj: 299/17 od  09.11.2017. godine, Pristigle prijave i programi po javnom pozivu dostavljaju se Upravnom odboru Ustanove kulture Dečji kulturni centar ,,Majdan". Komisija za odabir programa  i projekata  će izvršiti rangiranje i odabir pristiglih prijava i programa koji će  se realizovati u Kući kralja Petra I u 2023. godini.

Kriterijumi za izbor i odlučivanje o predlogu programa:

  • Kapacitet podnosioca prijave za realizaciju predloženog programa/projekta (radna biografija, ljudski resursi, znanje, iskustvo i dosadašnji rezultati);
  • Referentna lista;
  • Dostupnost programa većem broju potencijalnih korisnika, odnosno ciljnih grupa;
  • Održivost programa.

Ustanova kulture Dečji kulturni centar „Majdan" može tražiti dodatna objašnjenja od podnosioca prijave kao i dodatnu dokumenaciju na uvid, a koja nije predviđena Javnim pozivom.

DKC "Majdan" ne snosi troškove produkcije, štampe promotivnog materijala, postavke radova i materijala za postavke radova,  štampanja kataloga i transporta radova.

DKC "Majdan" obezbeđuje prostor, higijenu, fizičko-tehničko obezbeđenje kuće i medijsku promociju projekta.

Konkursni materijal se ne vraća.

Rok za dostavu predloga je petnaest dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Prijave sa naznakom „Prijava za učešće na Javnom pozivu" dostaviti u elektronskoj formi na adresukucakraljapetra@gmail.com ili preporučenom poštom na adresu:

Ustanova kulture Dečiji kulturni centar „Majdan"

Ul. Kozjačka 3-5

11000 Beograd

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije možete dobiti putem e-mail adrese: kucakraljapetra@gmail.com

Cvi podnosioci prijava biće obavešteni o rezultatima Javnog poziva u pisanoj-elektronskoj formi, najkasnije u roku od 30 dana po završetku konkursa.

Top